Regulamin użytkownika:

aktualizacja 18 listopada 2019

1. Niniejszy dokument (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady konkursu panel4p.pl (dalej jako „Konkurs”).
2. Konkurs organizowany jest przez 4P Research Mix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ul. Puławska 12/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000148637, posługującej się nr REGON: 015317998 oraz NIP: 5213224826, o kapitale zakładowym w wysokości 121000 zł (dalej jako „Organizator”).
3. Konkurs realizowany będzie za pośrednictwem sieci Internet w ramach strony internetowej działającej pod adresem www.panel4p.pl
4. Konkurs składał się będzie z następujących po sobie cyklicznie odsłon, gdzie każda z odsłon stanowić będzie kolejny z etapów Konkursu.
5. Konkurs rozpocznie się od dnia 18 listopada 2019 roku i trwać będzie bezterminowo, tj. do dnia jego zakończenia przez Organizatora. Organizator może ogłosić jego zakończenie na koniec każdego z etapów Konkursu o których mowa w pkt 4 powyżej. Informacja o zakończeniu Konkursu dostępna będzie na stronie internetowej www.panel4p.pl oraz zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu podczas dokonanej przez niego rejestracji.
6. Konkurs prowadzony będzie na terenie Polski.
7. Panel4p.pl działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR oraz Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 – Definicje pojęć i terminologia

1. „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument, normujący zasady udziału w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
2. „Konkurs” – oznacza konkurs prowadzony przez 4P Research Mix Sp. z o.o. w Warszawie, w czasie określonym w § 1 ust. 5, którego zasady określa ten Regulamin.
3. „Organizator” – oznacza 4P Research Mix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ul. Puławska 12/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000148637, posługującej się nr REGON: 015317998 oraz NIP: 5213224826, o kapitale zakładowym w wysokości 121000 zł (dalej jako „Organizator”).
4. „Strona” – strona internetowa, zamieszczona pod adresem www.panel4p.pl za pośrednictwem której przeprowadzany jest Konkurs.
5. „Odsłona Konkursu” – poszczególne etapy Konkursu przeprowadzane w okresie jego trwania, o którym mowa w § 1 ust. 5, dotyczące poszczególnych Ankiet (badań internetowych rynku i opinii społecznej).
6. „Formularz” – oznacza formularz rejestracyjny umożliwiający udział w Konkursie, dostępny na Stronie Organizatora.
7. „Użytkownik” – osoba fizyczna uprawniona w myśl niniejszego Regulaminu do wzięcia udziału w Konkursie, która dokonała prawidłowej i skutecznej rejestracji na Stronie Organizatora.
8. „Konto Użytkownika” – indywidualne konto Użytkownika utworzone w wyniku dokonania rejestracji na Stronie Organizatora, w celu wzięcia przez niego udziału w Konkursie.
9. „Ankieta” – ankieta dokonywana z pośrednictwem sieci Internet do której bezpośredni adres internetowy („link”) wysyłany będzie Użytkownikowi przez Organizatora Konkursu w ramach każdego etapu/odsłony Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ankieta zawierać będzie w szczególności pytania weryfikujące osobę Użytkownika (np. wiek, płeć, posiadane wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania) oraz pytania odnoszące się do materii istotnych dla danego badania internetowego, tj. danej odsłony Konkursu.
10. „Uczestnik” – oznacza Użytkownika który został zakwalifikowany do udziału w danej Odsłonie Konkursu.
11. „Zaproszenie” – oznacza wiadomość przesłana Uczestnikom przez Organizatora, która zawiera link do Ankiety oraz informacje z nią związane.
12. „Punkty” – oznacza punkty możliwe do zdobycia przez Uczestnika Konkursu w następstwie wypełnienia przez niego Ankiety na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
13. „Nagroda” – oznacza nagrodę w postaci określonej kwoty pieniężnej wyrażonej w obowiązującej na terenie Polski walucie (polski złoty) lub w postaci doładowania telefonu komórkowego należącego do uprawnionego Uczestnika, przyznawaną przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
14.  „Panel” – serwis internetowy pod nazwą panel4p.pl znajdujący się pod adresem https://panel4p.pl, umożliwiający Uczestnikom wzięcie udziału w badaniach rynku i opinii publicznej prowadzonych przez Organizatora.
15.  „Dane demograficzne” – informacje podane przez Uczestnika, w odniesieniu do danej grupy ludzi, określane przez atrybuty takie jak: wiek, płeć, wykształcenie, wielkość miejscowości, region, status społeczny i ekonomiczny. Dane demograficzne gromadzone są w celach przygotowań zbiorczych zestawień statystycznych wyników badania oraz możliwości analizy danych na określonych grupach ludzi.

§ 3 – Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły lat 13 (słownie: trzynaście) pod warunkiem uzyskania przez nie zgody na udział w Konkursie od ich przedstawiciela ustawowego.
2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie dla osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być wyrażona w sposób następujący, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt a) oraz b) poniżej:
a) Wypełnienie stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie, które to oświadczenie zostanie przesłane przez Organizatora Konkursu na adres e-mail Uczestnika lub udostępnione zostanie w Koncie Użytkownika.
b) Potwierdzenie autentyczności oświadczenia o którym w pkt a) powyżej poprzez kliknięcie na adres internetowy („link”) przesłany przez Organizatora na adres skrzynki poczty internetowej osoby dokonującej w/w oświadczenia.
4. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji skuteczności udzielenia zgody o której mowa w pkt 2 powyżej, a w przypadku pojawiania się jakichkolwiek wątpliwości co do jego skuteczności. Organizator pozostaje uprawnionym do niedopuszczenia do udziału w Konkursie (w tym każdej z Odsłon Konkursu) osoby w związku z którą złożone zostało wątpliwe oświadczenie. Organizator ma również prawo wykluczyć taką osobę z udziału w Konkursie.
5. Warunkiem skutecznego wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe i skuteczne dokonanie rejestracji na Stronie Organizatora Konkursu poprzez wypełnienie znajdującego się tam Formularza oraz zakwalifikowanie się do Konkursu (w tym poszczególnych Odsłon Konkursu) na zasadach przewidzianych w dalszej części Regulaminu.

§ 4 – Sposób rejestracji Użytkownika

1. Rejestracja może być dokonana tylko i wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza znajdującego się na Stronie Organizatora Konkursu.
2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik (Uczestnik) ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
3. Organizator w ramach prowadzonej przez siebie Strony, w następstwie prawidłowego wypełnienia Formularza utworzy Użytkownikowi specjalne Konto Użytkownika umożliwiające udział w Konkursie.
4. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia nieodpłatnej ankiety rejestracyjnej.

§ 5 – Konto Użytkownika

1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko i wyłącznie jedno aktywne Konto Użytkownika na Stronie Organizatora Konkursu.
2. Logowanie do Konta Użytkownika odbywa się każdorazowo poprzez prawidłowe wpisanie należącego do Użytkownika loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła.
3. Login oraz hasło Użytkownik wpisuje w specjalnie dla tego przeznaczonych polach znajdujących się na Stronie Organizatora Konkursu.
4. Login będący indywidualną Użytkownika nazwą podawany jest przez Użytkownika w treści wypełnianego przez niego Formularza.
5. Użytkownik logując się prawidłowo do należącego do niego Konta Użytkownika ma każdorazowo dostęp do dotyczących go informacji, w szczególności realizowanych przy jego udziale Ankiet oraz otrzymanych przez niego w Konkursie Nagród. Użytkownik ma także dostęp do informacji o aktualnych w chwili logowania odsłonach Konkursu oraz ich zakończeniu.
6. Użytkownik ma prawo w każdym momencie (prawidłowo logując się do Konta Użytkownika) do zmiany swoich danych zgłoszonych w Formularzu.
7. Obowiązkiem Użytkownika jest utrzymanie w tajemnicy przed osobami trzecimi treści należących do niego loginu oraz hasła. Organizator Konkursu nie ponosi tym samym odpowiedzialności za działania osób trzecich dysponujących i posługujących się loginem i hasłem Użytkownika wbrew jego woli.

§ 6 – Sposób zakwalifikowania do Konkursu

1. W myśl niniejszego Regulaminu organizacja Konkursu odbywać się będzie poprzez realizację składających się na niego poszczególnych Odsłon.
2. O ilości i częstotliwości następujących po sobie kolejnych Odsłon Konkursu decydować będzie Organizator Konkursu.
3. Ilość Uczestników biorących udział w każdej odsłonie Konkursu będzie ograniczona liczbowo.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania kwalifikacji Uczestników danej odsłony Konkursu.
5. Kwalifikacja Uczestników do Konkursu zależeć będzie od bieżących potrzeb Organizatora, które warunkować będą wybór grupy docelowej, którą w danym momencie będzie zainteresowany. Dokonanie rejestracji na Stronie Organizatora Konkursu nie stanowi tym samym gwarancji uczestnictwa w Konkursie (w tym także w poszczególnych jego Odsłonach) i wysłania Użytkownikowi Zaproszenia.
6. Proces kwalifikacji do Konkursu inicjowany będzie poprzez przesłanie przez Organizatora do wybranych w myśl pkt. 5 powyżej Użytkowników Zaproszenia w formie wiadomości e-mail. W treści otrzymanej od Organizatora wiadomości znajdować się będzie informacja o czasie trwania danej Odsłony Konkursu oraz o ilości możliwych do zdobycia w niej Punktów.
7. Kwalifikacja Użytkownika do danej Odsłony Konkursu prowadzona będzie z uwzględnieniem w szczególności następujących cech Użytkownika: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, posiadanych przez Użytkownika cech związanych bezpośrednio z tematyką danego badania – np. podział na Użytkowników posiadających/korzystających z danej kategorii produktów i Użytkowników nie posiadających/ nie korzystających z danej kategorii produktów.
8. Użytkownicy zakwalifikowani do danej Odsłony Konkursu stają się jej Uczestnikami.
9. Dopiero Uczestnicy Konkursu mają możliwość zapoznać się z treścią danej Ankiety poprzez kliknięcie adresu internetowego (link) podanego w treści przesłanego im Zaproszenia.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odmowy zakwalifikowania Użytkownika do danej Odsłony Konkursu z uwagi na przekroczenie zaplanowanej dla niej przez Organizatora ilości Uczestników. O takiej okoliczności Organizator informuję Użytkownika przed upływem terminu przewidzianego na wypełnienie przez niego Ankiety, a określonego szczegółowo w treści Zaproszenia.

§ 7 – Sposób zakwalifikowania do Konkursu

1. Organizator, każdorazowo przy realizacji każdej z Odsłon Konkursu zaprosi (poprzez przesłanie do wybranych w myśl niniejszego Regulaminu Użytkowników Zaproszenia) określoną przez siebie ilość Użytkowników, gwarantującą mu uzyskanie w danej Odsłonie zakładanej przez niego ilości wypełnionych Ankiet.
2. Ilość wysłanych Zaproszeń nie będzie odpowiadać puli nagród przewidzianej dla danej Odsłony Konkursu i będzie od niej wyższa.
3. O zdobyciu Nagrody w danej Odsłonie Konkursu decydować będzie:
a) szybkość wypełnienia i odesłania Ankiety;
b) poprawność wypełnienia Ankiety;
c) kreatywność, spójność, logiczność odpowiedzi na pytania otwarte.
4. Nagrody przyznawane będą Uczestnikom do wyczerpania przeznaczonej na każdą Odsłonę Konkursu puli Nagród, przy uwzględnieniu brzmienia pkt 3 niniejszego paragrafu.
5. Wyczerpanie puli Nagród w danej Odsłonie Konkursu stanowić będzie o zakończeniu tej Odsłony Konkursu.
6. Nad prawidłowym zliczaniem prawidłowo wypełnionych i przesłanych przez Uczestników Ankiet czuwać będzie oprogramowanie komputerowe zapewniane przez Organizatora Konkursu, które za każdym razem w sposób automatyczny zweryfikuje sposób wypełnienia Ankiety przez każdego Uczestnika w zakresie szybkości i poprawności.
7. Nad oceną i weryfikacją pytań otwartych zamieszczonych w Ankiecie według powyżej wskazanych kryteriów czuwa Organizator Konkursu.
8. O zakończeniu każdej Odsłony Konkursu Organizator obowiązany jest informować Uczestników biorących w niej udział.
9. Uczestnikom uprawnionym do otrzymania w danej odsłonie Konkursu Nagrody przyznane zostaną Punkty których wartość każdorazowo określana jest w treści wypełnianej przez Uczestnika Ankiety lub skierowanego do niego Zaproszenia.
10. Punkty zdobyte w myśl niniejszego Regulaminu przez Uczestnika dopisywane będą w sposób automatyczny do należącego do niego Konta Użytkownika.

§ 8 – Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie (w tym w poszczególnych jego Odsłonach) są nagrody pieniężne, których wartość i sposób przyznawania określa niniejszy Regulamin.
2. Nagrodą dla uprawnionego w myśl niniejszego Regulaminu Uczestnika są przyznawane mu Punkty.
3. Na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu przyjmuje się, iż każdy przyznany Uczestnikowi Punkt ma równowartość pieniężną określoną w kwocie 0,10 PLN. (słownie: dziesięć groszy)
4. Punkty podlegają zamianie na odpowiadającą im wartość pieniężną, w sposób następujący:
a) Wartość 500 (słownie: pięćset) punktów podlega zamianie na kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) – możliwą do otrzymania w formie przelewu na rachunek bankowy Uczestnika Konkursu lub przekazanie środków na rzecz fundacji, których lista dostępna jest na Stronie internetowej Konkursu.
b) Wartość 100 (słownie: sto) punktów podlega zamianie na kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) – możliwą do otrzymania w postaci doładowania telefonu komórkowego na numer podany w trakcie zlecenia doładowania, wskazanego przez Uczestnika Konkursu.
5. Punkty niezależnie od brzmienia pkt 4 powyżej podlegać będą również wymianie na nagrody rzeczowe przewidziane przez Organizatora Konkursu, których rodzaj, wartość i zasady wymiany określane będą w treści Zaproszeń kierowanych do Użytkowników.
6. Uprawniony Uczestnik ma prawo wyboru co do sposobu zamiany przyznanych mu Punktów.
7. Ustala się, iż dla dokonania zamiany w myśl przepisów poprzedzających niniejszego paragrafu konieczne jest osiągnięcie przez Uczestnika pułapu Punktów umożliwiającego mu dokonania takiej zamiany. Tym samym nie podlegają zamianie Punkty w ilości niższej niż przewidziane w Regulaminie lub Zaproszeniu dla dokonania danej zamiany.
8. Zamiana Punktów na nagrody rzeczowe lub wynagrodzenie pieniężne powoduje obniżenie stanu zgromadzonych przez Uczestnika Punktów o wartość punktową wybranej nagrody lub wynagrodzenia pieniężnego.
9. Nagroda w postaci określonej kwoty brutto przelewana będzie na rachunek bankowy Uczestnika w terminie do 10 (dziesiątego) dnia kolejnego miesiąca.
10. Dostarczenie nagród rzeczowych wybranych przez uprawnionego Uczestnika następuje na koszt Organizatora Konkursu, na wskazany przez uprawnionego Uczestnika adres wpisany w Formularzu. Nagrody dostarczane będą przesyłką poleconą.
11. Punkty zebrane przez Uczestnika na Koncie Użytkownika wygasają po upływie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od przyznania ich Uczestnikowi ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na wynagrodzenie pieniężne lub nagrody rzeczowe zgodnie z zasadami Regulaminu. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na nagrody rzeczowe lub wynagrodzenie pieniężne zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą usunięte z Konta Użytkownika.
12. W momencie dokonania wyboru Nagrody przez Użytkownika/Uczestnika, do każdej z Nagród doliczona zostanie wartość pieniężna w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości danej Nagrody, którą Organizator pobierze od Użytkownika w chwili wydania mu Nagrody i przeznaczy na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 9 – Zaproszenie znajomego do Konkursu

1. Zarówno Użytkownik jak i Uczestnik mają prawo zaprosić swoich znajomych do Rejestracji na Stronie Organizatora celem wzięcia udziału w Konkursie.
2. Zaproszenie o którym mowa powyżej może być wysłane przez Użytkownika za pośrednictwem należącego do niego Konta Użytkownika.
3. Przesłanie zaproszenia do znajomego zależy tylko i wyłącznie od woli Użytkownika/Uczestnika Konkursu
4. Zaproszenie znajomego dokonywane będzie poprzez przesłanie na adres mailowy znanej mu osoby wiadomości z adresem Strony Organizatora wraz z zachęceniem go do udziału w Konkursie.
5. Osoba otrzymująca wiadomość od Użytkownika/Uczestnika nie jest zobligowana do jakiejkolwiek odpowiedzi czy działania.
6. Użytkownik/ Uczestnik Konkursu ma prawo do zamieszczania adresu strony internetowej Organizatora traktującej o Konkursie wraz z zaproszeniem do wzięcia w nim udziału na własnych stronach internetowych.
7. Podczas realizacji założeń niniejszego paragrafu zabrania się:
a) wysyłania spamu lub innych form nielegalnych wiadomości e-maili,
b) wysyłania zaproszeń do samego siebie celem zdobycia Punktów,
c) tworzenia postów na wszelkiego rodzaju forach internetowych,
d) postępowania niezgodnego z obowiązującym prawem podczas realizacji założeń niniejszego paragrafu i Regulaminu.
8. Ustala się ponadto, iż w gestii Użytkownika/Uczestnika Konkursu pozostaje otrzymanie przez niego zgody od adresata wiadomości na przesłanie wiadomości zachęcającej do udziału w Konkursie.

§ 10 – Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie

1. Każdy Użytkownik oraz Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie na każdym jego etapie.
2. Użytkownik bądź Uczestnik dokonuje rezygnacji poprzez przekazanie stosownej, traktującej o jego rezygacji informacji do wiadomości Organizatora Konkursu, z uwzględnieniem brzmienia pkt 5 niniejszego paragrafu.
3. Przed dokonaniem rezygnacji z udziału w Konkursie Użytkownik oraz Uczestnik mają prawo do dokonania zamiany zgormadzonych przez siebie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Jeżeli Użytkownik w momencie rezygnacji uzyskał wystarczającą liczbę Punktów do odbioru Nagrody, powinien najpierw odebrać Nagrodę (wymienić Punkty na przyznaną Nagrodę), a dopiero później zrezygnować z udziału w Konkursie. W innym przypadku zgromadzone Punkty podlegają umorzeniu.
5. Dane kontaktowe Organizatora w tym adres jego skrzynki pocztowej dostępny jest na jego stronie internetowej www.panel4p.pl w zakładce Kontakt.
6. Rezygnacja przezUżytkownika bądź Uczestnika z udziału w Konkursie skutkować będzie usunięciem jego Konta Użytkownika oraz wszelkich zawartych na nim danych w terminie do 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia przesłania przez niego oświadczenia o jego rezygnacji.

§ 11 – Usunięcie Konta Użytkownika

1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika bądź Uczestnika zasad Regulaminu,
b) posiadania przez Użytkownika bądź Uczestnika wielu Kont Użytkownika,
c) udzielenia nieprawdziwych odpowiedzi w Formularzu lub poszczególnych Ankietach,
d) udzielenia bezużytecznych odpowiedzi w poszczególnych Ankietach (przypadkowych ciągów znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi),
e) używania zautomatyzowanych mechanizmów do wprowadzania odpowiedzi,
f) nieuzupełnienia trzech Ankiet w ciągu jednego roku kalendarzowego, do udziału w których Uczestnik otrzymał Zaproszenia,
g) niezalogowania się Użytkownika w terminie 360 dni, licząc od dnia ostatniego logowania oraz brak aktualizacji danych na Koncie Użytkownika, w szczególności adresu poczty elektronicznej;
h) niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.
2. Użytkownik, bądź Uczestnik, którego Konto Użytkownika zostało usunięte w powodów wskazanych w pkt 1 niniejszego paragrafu, traci prawo do wymiany zgromadzonych na nim Punktów na wynagrodzenie bądź nagrody rzeczowe.
3. Użytkownik/Uczestnik który nie wyraził zgody na zmianę Regulaminu i w konsekwencji czego utracił Konto Użytkownika ma prawo w terminie 14 słownie (czternastu) dni od daty usunięcia jego Konta Użytkownika żądać od Organizatora zamiany zgromadzonych przez niego Punktów na nagrody rzeczowe bądź wartość pieniężną, z zastrzeżeniem par. 8 ust 4.
4. Użytkownik/Uczestnik który nie skorzysta z uprawnienia o którym mowa w pkt 3 powyżej, w terminie tam wskazanym traci to prawo i nie może z niego korzystać w przyszłości.
5. Użytkownik/Uczestnik będzie informowany przez Organizatora o usunięciu Konta Użytkownika drogą mailową z wykorzystaniem opcji „potwierdzenia nadania”.

§ 12 – Reklamacje i Odpowiedzialność

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie, bądź drogą poczty internetowej w terminie do 10 (słownie: dziesięciu) dni licząc od daty zakończenia każdej z Odsłon Konkursu, której reklamacja dotyczy.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika/Uczestnika Konkursu oraz jego adres zamieszkania, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 30 słownie: (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji dokona analizy słuszności jej złożenia i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją Użytkownika/Uczestnika o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie Użytkownikowi/Uczestnikowi udziału w Konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Użytkownika/Uczestnika Konkursu.

§ 13 – Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane Użytkowników będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Konkursu
Podstawa prawna – realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń.
Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu prowadzenia rozliczeń księgowo-podatkowych.
Podstawa prawna – obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o prawach przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://panel4p.pl/polityka-prywatnosci/

§ 14 – Zachowanie poufności

1. Użytkownik/ Uczestnik nie może pobierać, kopiować, przekazywać lub udostępniać komukolwiek ani wykorzystywać baz danych, wyników Konkursu, Ankiet i innych treści udostępnionych mu w związku z założeniem przez niego Konta Użytkownika lub wypełnianiu Ankiet jako Uczestnik Konkursu, lub w jakikolwiek sposób korzystać z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności nie może przekazywać Zaproszeń osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, ani wykorzystywać do celów własnych, ani podejmować innych czynności, które zagrażałyby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora Konkursu lub jego klientów.
2. Odpowiedzi Uczestników w Ankiecie są traktowane jako poufne i mogą być przedstawiane jedynie w postaci zestawień statystycznych. Po przeprowadzeniu Badania odpowiedzi z Ankiet podlegają procesowi anonimizacji, tym samym udzielone przez Uczestnika informacje i odpowiedzi nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO.

§ 15 – Prawa autorskie

1. Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika w ramach Konkursu odpowiedź (w ramach wypełnienia Ankiety) stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych odpowiedzi i upoważnia Organizatora Konkursu do korzystania z tych praw w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu (Licencja).
2. Licencja udzielona zostanie nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
a) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych;
b) rozpowszechnianie i wykorzystywanie na stronach internetowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) prawo do korzystania z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części;
d) tworzenie kompilacji;
e) publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie.
3. Uczestnik oświadcza, iż udzielone przez niego odpowiedzi stanowią w całości utwór oryginalny, zostały stworzona przez niego osobiście bez udziału osób trzecich i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 16 – Postanowienia końcowe

1. W przypadku bezskuteczności lub nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego zapisy pozostają nadal obowiązujące i ważne.
2. Treść niniejszego Regulaminu w okresie obowiązywania Konkursu pozostaje dostępna na stronie Organizatora Konkursu pod adresem www.panel4p.pl
3. Konkurs stanowi przyrzecznie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art. 919 kc – 921 kc.
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją Konkursu podlegają przepisom prawa polskiego i jurysdykcji sądów polskich.
6. Wszelkie informacje będą przekazywane Użytkownikom i Uczestnikom w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Wiadomość będzie uznana za skutecznie dostarczoną, jeśli zostanie wysłana przez Organizatora na adres e-mail Użytkownika podany przez niego w treści Formularza. Użytkownik ma obowiązek każdorazowego powiadomienia Organizatora o każdej zmianie adresu e-mail użytego podczas rejestracji. W przeciwnym razie uznaje się za skutecznie doręczone wiadomości wysłane pod dotychczasowy adres e-mail Użytkownika.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019 roku i obowiązuje do zakończenia Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w brzmieniu niniejszego Regulaminu w granicach obowiązującego prawa, jak i nabytych przez Użytkownika/Uczestnika praw.
9. Organizator każdorazowo zobowiązuje się poinformować Użytkownika/Uczestnika o wprowadzanych w Regulaminie zmianach poprzez publikację tekstu zmienionego Regulaminu na Stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika/Uczestnika przypisany do jego Konta Użytkownika.